Tevékenység

Az MTA Könyvtár és Információs Központ Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztálya a tudomány-, ill. bibliometria, valamint a kutatásértékelés és -monitoring hazai központja. A tudományelemzés külföldi bázisaihoz hasonlóan párhuzamosan végez szolgáltatási és kutatási tevékenységet. Elsődleges feladata az MTA döntéshozatali és értékelési rendszereinek, vezetői fórumainak, szervezeteinek, intézményeinek informálása szakszerű elemzési szolgáltatások, rendszeres vizsgálatok és adatszolgáltatás révén, de országos, ill. nemzetközi hatókörű feladatokat is ellát:


  • Kutatásértékelés, kutatásmonitoring az MTA-intézményrendszer és a hazai akadémiai-felsőoktatási szféra körében. A TTO kiemelt feladatköre az MTA-intézményrendszer tudományos teljesítményének bibliometriai értékelése, szerkezeti elemzése és nyomon követése. Az elemzések korszerű, a nemzetközi sztenderdeket, jó gyakorlatokat, illetve a tudománymetriai kutatások mindenkori frontvonalát tükröző módszertan felhasználásával készülnek, az adatforrások széles körének feldolgozásával (és minőségének ellenőrzésével). Az eredményeket rendszeres jelentések foglalják össze, amelyek részét képezik az MTA Közgyűlése, vezetősége, ill. a kormányzati szervek tájékoztatásának is (pl. az MTA Kormány- vagy Országgyűlési Beszámolójának részeként). Gyakori az együttműködés a K+F+I-, ill. felsőoktatás-politikában érintett központi szervezetekkel, így a kormányhivatalok, ill. minisztériumok tájékoztatása a hazai akadémiai–felsőoktatási szféra tudománymetriai vizsgálatának eredményeiről. Hasonlóan fontos feladatkör az MTA értékelési eljárásainak informálása, így a tudományos osztályok minősítő eljárásainak (pl. doktori értékelési eljárások) korszerűsítése.

  • Tudománypolitikai és tudományszociológiai monitorvizsgálatok. A TTO rendszeresen vizsgálja az MTA tudománypolitikai eszköztárát, kutatástámogatási programjainak eredményességét, kimeneteit, hosszú és rövid távú hatását. A 2014-ben indult „MTA Életpálya Monitor” c. folyamatos vizsgálati rendszer elsősorban a Lendület Program, a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, a Posztdoktori Kutatói Program és a Fiatal Kutatói Program életpálya-szempontú nyomon követését és hatásvizsgálatát célozza.

  • Nemzetközi (uniós) kutatási projektek. Nemzetközileg elismert kutatási tevékenységének köszönhetően a TTO rendszeresen vesz részt európai kutatási projektekben, konzorciumokban. Sikeres módszerfejlesztéssel járult hozzá a Science in Society Observatory (SISOB) FP7-es projekt eredményeihez (2011-2013), jelenleg az Evaluating the impact and outcomes of SSH research (IMPACT-EV) c. FP7-es, valamin két COST-program résztvevője (PEERE, KnowEscape), amely utóbbiak a peer review rendszer, ill. a tudás- és tudománytérképezés témakörére fókuszálnak.

  • A TTO és az MTMT. Az Osztály aktív közreműködője a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) fejlesztésének, valamint szakszerű és sokirányú hasznosításának. A TTO részt vesz az adatbázis korszerű tudománymetriai-kutatásértékelési célokra való felkészítésében, valamint szakmailag megalapozott hasznosításában mind a kutatói szinten, mind pedig aggregált (intézményi, országos stb.) szinteken.

  • Minőségbiztosítás, szakértői munka: „translational scientometrics”. Kutatási-szakmai hátterét hasznosítva a TTO alapvető feladata az MTA és a hazai K+F-politikában érintett intézmények támogatása szaktanácsadás, szakvélemények készítése, minőségbiztosítás, ill. ismeretterjesztés formájában. Ebbe a körbe tartozik MTA kutatásértékelési közbeszerzések minőségbiztosítása, az EISZ-adatbázisok (Web of Science stb.) szakszerű használatának támogatása, szakértői tevékenység a hazai felsőoktatási intézmények részére, valamint on-line szolgáltatások üzemeltetése (TTO Infotár): általánosan, a hazai kutatásértékelési gyakorlat és kultúra javítása a tudománymetria mint kutatási terület és az értékelési gyakorlat közötti „közvetítés” révén („tranlsational scientometrics”).

Az Osztály meghatározó történeti előzménye, hogy részben az ún. „Budapesti tudománymetriai iskola” leszármazottjának tekinthető, amely csoportot a terület nemzetközileg legelismertebb kutatói között szereplő Braun Tibor, Wolfgang Glänzel és Schubert András neve fémjelzi. Ez a kör egyben a Springer-Akadémiai Kiadó közös gondozásában megjelenő Scientometrics c. nemzetközi folyóirat alapító- és szerkesztőgárdája is, amely periodikum ma is a terület „zászlóshajójának” számít világviszonylatban. E kiemelkedő kutatók jelenleg is aktív közreműködői az Osztály életének: Wolfgang Glänzel, a Leuveni Egyetem Kutatásértékelési és Kutatásmonitoring Centrumának igazgatója (a Scientometrics főszerkesztője) a TTO munkatársa, Schubert András (aki többek között a Scientometrics szerkesztője) külső munkatársa. Az MTA KIK TTO az MTA Kutatásszervezési Intézet általános jogutódja.