Projektek

Karriermodellek és karrierépítés a kutatás-fejlesztésben. Különbségek és egyenlőtlenségek a munkaerő-piaci lehetőségek, a személyes kapcsolathálók és a munka-magánélet egyensúlya tekintetében.

Az OTKA által támogatott kutatási projekt célja, hogy részletes és átfogó képet kapjon a magyarországi tudományos életpályákról, az egyenlőtlenségekről és a munkaerő-piaci lehetőségekről kvalitatív és kvantitatív eszközök vegyes segítségével.
A konzorcium tagjaként a MTA KIK TTO az akadémiai életpálya tudománymetriai-kvantitatív elemzését és modellezését végzi. Fő célkitűzése, hogy feltárja a magyar PhD fokozattal rendelkezők tudományos életpálya útjának makro-szintű jellegzetességeit, különböző társadalmi és életpálya-tényezőket figyelembe véve (szakterület, társadalmi nemek, életkor, intézményi és személyes körülmények, stb.), nagyléptékű tudományos metaadatok kutatásának és elemzésének segítségével.


Témavezető: Soós Sándor
A projekt időtartama: 2016. február 01. – 2020. január 31.
A konzorcium tagjai: ELTE Pszichológiai Intézet, MTA TK Szociológiai Intézet, MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály

PEERE – New frontiers of peer review

A PEERE COST Action keretében az együttműködő partnerek (hazai résztvevők: TTO, RECENS Lendület kutatócsoport) hálózatelemzési és szimulációs modellek segítségével törekszenek a tudomány mozgatóerejét jelentő, a tudományos közösség önkéntes munkáján alapuló névtelen és anonim bírálati rendszer („peer review”) hatékonyságának és működésének elemzésére, alapvető mechanizmusainak vizsgálatára, valamint a jelen rendszer hiányosságait kiküszöbölő előremutató gyakorlati javaslatok kidolgozására.

KNOWeSCAPE – Analyzing the dynamics of information and knowledge landscapes

A hazai résztvevő kutatók a hálózatelemzés módszertani keretébe ágyazott tudás- és tudománytérképezés szakértőiként vesznek részt, ill. folytatnak kutatást a programban. Prof. Kertész János akadémikus (BME, CEU) a komplex tudáshálózatok szerkezetének és dinamikájának kutatásával, Soós Sándor (MTA KIK) a tudomány kognitív szerveződése, a tudománytérképezés területén folytatott kutatásával járul hozzá a KNOWeSCAPE célkitűzésihez.

IMPACT-EV – Evaluating the impact and outcomes of European SSH research

Az IMPACT-EV projekt fő célkitűzése a humán- és társadalomtudományos kutatások különböző hatásaira vonatkozó tartós ellenőrzési és értékelési rendszer kidolgozása. A projekt a különböző hatások közül nem csupán a tudományos impaktok értékeléséhez kíván mutatókat és szabványokat kidolgozni, hanem azok politikai és társadalmi hatásainak értékeléséhez is.


Témavezető: Soós Sándor
Összefoglalója megtekinthető itt.
A projekt időtartama: 2014. január–2017. december
Website: http://impact-ev.eu/


Az IMPACT-EV konzorcium tagjai: CREA – University of Barcelona (Spanyolország); MTA KIK TTO – MTA Könyvtár és Információs Központ, Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály (Magyarország); DANS-KNAW (Hollandia); CORe – Center for Organisational Research, Universita della Svizzera Italiana (Svájc); CERIS-CNR – Institute for Economic Research on Firms and Growth (Olaszország); Trinity Long Room Hub, Trinity College Dublin (Írország); PSPC – Population and Social Policy Consultants (Belgium); HERG – Health Economics Research Group, Brunel University (Egyesült Királyság).

MTA Életpálya Monitor

Az MTA Életpálya Monitor projekt célja az MTA pályakezdő, és posztdoktori kutatói életszakaszt érintő kutatói támogatásainak (Lendület Program, MTA Posztdoktori Kutatói Program, Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, illetve az MTA fiatal kutatói álláshelyek) értékelése, illetve az ezekben a támogatásokban részesülő kutatók életpályájának és tudományos teljesítményének vizsgálata.


Témavezető: Soós Sándor és Pálinkó Éva
A projekt időtartama: 2014. március–


A projekt első fázisában a Lendület Program nyertesein keresztül vizsgáljuk meg e kiemelt kutatástámogatási program átfogó hatását. A kvantitatív és kvalitatív módszereket egyaránt alkalmazó kutatási modul a Lendület Program hazai kutatói szférára gyakorolt hatása mellett az egyéni életutak alakulását, illetve az egyes Lendület kutatócsoportok működését is vizsgálja.


Az MTA Életpálya Monitor projekt első eredményei a Lendület Napon kerültek bemutatásra.


Pálinkó Éva: A Lendület Program vizsgálatának koncepciója és a program tudománypolitikai illeszkedése (mta.videotorium)

Horváth Dániel: Lendület és kutatói életpálya: az első empirikus eredmények (mta.videotorium)

Soós Sándor: A kutatói életpálya tudománymetriai modellezése a Lendület programban I. (mta.videotorium)


Az MTA Életpálya Monitor projekt keretében 2017-ben elkészült a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyerteseinek életpályáját és a támogatás megítélését bemutató felmérés. A kutatási jelentés elérhető ITT.

MTMT2 Projekt

A TTO feladatköre az MTMT2 Projektben: a Magyar Tudományos Művek Tárának kutatásértékelésre való felkészítése és ilyen célú hasznosítása.

Website: https://www.mtmt.hu/

SISOB – An Observatorium for Science in Society based in Social Models

Az EU 7. Keretprogramjából támogatott kutatás célja olyan új eszközök kifejlesztése volt, amelyekkel azonosíthatók a társadalmi szempontból jelentős kutatások (társadalmi hatás megfigyelése, mérése). Módszertani oldalról fontos szerepet kapott a projektben a társadalmi hálózatok elemzése: az egyének és/vagy csoportok által elért tudományos eredmények társadalmi hátterének, beágyazottságának, a különböző társadalmi hálózatok kutatást befolyásoló hatásának vizsgálata. A konzorciumon belüli feladat volt: a mérést lehetővé tévő indikátorok kidolgozása és tesztelése.


Témavezető: Soós Sándor
A projekt időtartama: 2011. január 1.–2013.
Website: http://sisob.lcc.uma.es


A SISOB konzorcium vezetője Beatriz Barros (University of Malaga). Konzorciumi tagok: University of Malaga (Spanyolország), Conserjeria de Innovación Ciencia y Empresa (Spanyolország), University of Duisburg Essen (Németország), MTA KSZI/MTA Könyvtár és Információs Központ (Magyarország), Fondazione Rosseli (Olaszország), Frontiers Research Foundation (Svájc), Asociación Civil Grupo Redes (Argentína).


Elérhető dokumentumok:
– Soós Sándor: A pályakövetés tudománymetriai módszerei
Results and experiments with socio-scientific indicators: overview of D4.3 and outlookfor D4.4

Tudományelemzési projektek

Az Osztály munkatársai elemző összehasonlításokat végeznek az akadémiai és más hazai kutatók tudományos teljesítményéről; folyamatosan készítenek nemzetközi összehasonlító elemzéseket a magyar tudomány, azon belül egyes szakterületek és azok kiemelt képviselőinek publikációs teljesítményéről és idézettségi mutatóiról, nemzetközi és hazai bibliográfiai adatbázisokban található információk alapján. Az új bibliometriai szolgáltatások bevezetését is lehetővé tévő módszertani és elméleti fejlesztéseket Schubert András (a Scientometrics c. nemzetközi folyóirat szerkesztője) és Wolfgang Glänzel (a Leuven-i Katolikus Egyetem professzora és a Scientometrics társszerkesztője) segíti.

Doktori fokozattal rendelkezők életpályáját vizsgáló adatfelvétel

Az Eurostat pályázatán a KSH által 2010-ben elnyert támogatás lehetővé tette, hogy Magyarország is bekapcsolódjon a doktori fokozattal rendelkezők életpályáját (Careers of Doctorate Holders, CDH) vizsgáló nemzetközi programba. A KSH és az MTA Kutatásszervezési Intézet együttműködési megállapodást írt alá a CDH témakörében. A felmérés eredményéből készült részletes elemzés itt olvasható.

Fiatal kutatói pályázati rendszer az MTA kutatóhálózatában

Az MTA 1991. évi közgyűlése határozatban hívta fel a figyelmet arra, hogy a finanszírozási problémák hosszú távon káros következményekkel járnak a kutatói utánpótlásra. "A Közgyűlés (.) feltétlenül szükségesnek tartja, hogy a kutatói utánpótlás biztosítására (.) pótlólagos források kerüljenek jóváhagyásra." (Akadémiai Értesítő, 1992. március 10., 28. old.). Az akadémiai "Fiatal kutatói pályázati rendszer" 1992-ben jött létre, miután az Országgyűlés az állami költségvetésről szóló törvényben 30 millió forint többlettámogatást (béralapot) szavazott meg az MTA részére fiatal kutatók alkalmazása céljából. Az állami segítségnek ez a kivételesen kedvező formája mindmáig fennmaradt: az MTA költségvetésének külön soron szereplő tétele a fiatal kutatók pályázatos támogatása. A támogatásból felvehető létszám évente változik. Szűkösebb forrásból évente 60-70 fő, növekvő forrásból 100-120 fő felvételére került sor az elmúlt években. A szerződések hároméves ciklusra szólnak.


Az MTA Főtitkári Értekezletének jóváhagyásával 2010-ben indult el a Fiatal kutatói pályázati rendszer 1992-2010. közötti működésének és eredményességének vizsgálata a Kutatásszervezési Intézetben. A kutatás eredményeinek összefoglalása elolvasható itt.

Kutatói pályakövetési rendszer (KPR)

A kutatói pályakövetési rendszer kialakításának célja, hogy az MTA, a felsőoktatás és a K+F szektor más érdekelt szereplői a döntéshozatalban is hasznosítható ismeretekkel rendelkezzenek a (fiatal) kutatók karriertípus-jellemzőiről, mobilitási sajátosságairól és munkaerő-piaci elvárásairól. A kiépítendő rendszerből megismerhető elemek:
– a kutatói karrier lépcsőfokai,
– a kutatói karrierút meghatározó tényezői,
– kutatói karrierstratégiák,
– a munkaerőpiaci érvényesülés útjai, különös tekintettel a hazai és külföldi tapasztalatok közti különbségekre,
– mobilitási trendek,
– kutatói pályaelhagyás.


A merítési bázist azok a személyek jelentik, akik elkötelezték magukat a kutatói pálya mellett (kutatónak készülő doktori hallgatóktól a Lendület program nyerteséig). A TTO folyamatosan végez kvalitatív vizsgálatokat (interjúk). Kvantitatív életpálya vizsgálatra ciklikus adatfelvétellel kerül sor.